Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.

Julian Tuwim

Unia Europejska

Instytucje Fundacji

Niepubliczny  Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy powstał w czerwcu  2016r .Ośrodek wchodzi w skład  Ośrodka Wczesnej Interwencji położonego  przy ulicy Chopina 15.

NORW przewidziany jest na 15 miejsc. Do Ośrodka przyjmujemy :

  • Dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokimood 6-25 roku życia. Wymiar zajęć nie przekraczający 20 godzin tygodniowo w przypadku  zajęć zespołowych   i 10 godzin ?w przypadku zajęć indywidualnych..
  • Dzieci i młodzieży z  upośledzeniem  umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością, od  6  do  25 roku życia.
  • Dzieci i młodzież z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym   od 6 do 25 roku życia
  • Dzieci i młodzież z autyzmem  od 6 do 25
  • Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w wieku od ukończenia 3 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9lat.

Zadania ośrodka:
–    Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego dziecka,
–    Opieka dostosowana do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dzieci oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmujących w szczególności: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie posiłków, ubieranie i rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem.
–   Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, będących realizacją obowiązku szkolnego.
–    Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania.
–   Prowadzenie terapii: ogólnorozwojowej, psychologicznej, logopedycznej, terapii zajęciowej.
–    Organizowanie zajęć dodatkowych w formie: hipoterapii, dogoterapii  lub hydroterapii.
–    Tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udziału w rekreacji, w tym turystyce i sporcie.
–    Nauczanie dzieci samoobsługi w zakresie zapewniania zasad higieny codziennej.
–    Tworzenie warunków dla aktywności społecznej rodziców i wolontariuszy.
–    Współpraca z różnymi instytucjami w kompleksowym oddziaływaniu rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz opiekuńczym.
–    Popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób z upośledzeniem umysłowym, m. in. przez organizowanie dni otwartych, wystaw, uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, w imprezach zewnętrznych.
–    Podporządkowanie się wymogom życia społecznego, nauczanie współżycia i współdziałania z kolegami, poszanowania wytworów pracy własnej i innych osób, kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania i życzliwości.
–    Uczenie dzieci i młodzieży obserwacji otoczenia, wyciągania wniosków z  konkretnych sytuacji oraz zmian zachodzących w środowisku, umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami.
–    Nauczenie porozumiewania się za pomocą mowy czynnej lub niewerbalnej.
–    Zapoznanie dzieci i młodzieży z najbliższym środowiskiem przyrodniczo ? technicznym.
o    Współdziałanie z rodziną poprzez udzielanie jej wszechstronnej pomocy w wychowaniu ich niepełnosprawnych dzieci.

–   W ramach tworzenia warunków pobytu w Ośrodku niepełnosprawnych dzieci uwzględnia się indywidualne podejście do dziecka zgodnie ze stopniem upośledzenia, stanem zdrowia, zainteresowaniami oraz potrzebami psychofizycznymi.

–   Ośrodek umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz poczucia więzi z ich ,,mała ojczyzną”, jej bogactwem kulturowym.
Działania te są realizowane podczas zajęć ogólnorozwojowych, prowadzonych przez oligofrenopedagogów, które bazują na: bezpośrednim kontakcie z poznawaną rzeczywistością, doświadczaniu, przeżywaniu.
Wychowankowie uczestniczą w zabawach dydaktycznych, zajęciach w terenie, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zajęciach muzealnych, uroczystościach związanych ze świętami.
Dzieci biorą udział w konkursach tematycznych i wystawach.

statut Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Dzieci i Młodzieży

 

Ośrodek Wczesnej Interwencji jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej oferującym wielospecjalistyczną pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku od kilku tygodni do 18 roku życia. Prowadzi się w nim także wczesną stymulację rozwoju a także wczesną diagnostykę uszkodzeń rozwojowych. Funkcjonując od 2010r.stale się rozwija, zwiększając liczbę wykonywanych świadczeń rehabilitacyjnych.

 

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka”

 

Przedszkole działa od 2010r. Obecnie posiada 3 oddziały, w tym jeden dla dzieci z autyzmem. Prowadzi wieloprofilową rehabilitację: ruchową, terapię psychologiczną, pedagogiczną i neurologopedyczną.  W przedszkolu dzieci niepełnosprawne realizują roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.