Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.

Julian Tuwim

Unia Europejska
09
Stycznia
2014

ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji : lek. med. Marek Kużel

Wiceprezes Fundacji : Iwona Zakrzewska

Sekretarz Zarządu : Jolanta Weinar – Opajdowska

 

Kompetencje:

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, tj. w szczególności:

 • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • Uchwalanie rocznych planów finansowych,
 • Uchwalanie regulaminów,
 • Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 • Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej i działalności gospodarczej,
 • Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
 • Sprawowanie zarz??du nad majątkiem Fundacji,
 • Podejmowanie decyzji w sprawie statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

 

 

Rada Fundacji:

Przewodniczący Rady Fundacji : Ryszard Rećko

Członek Rady : Danuta Nowakowska

Członek Rady : Józef Lorczak

Członek Rady : Irena Głąbska

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Nadzór nad działalnością Fundacji,
 • Ocena pracy Zarządu,
 • Przyjmowanie corocznych sprawozdań,
 • Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 • Zatwierdzanie zmian w statucie Fundacji,
 • Zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji dokonanej przez Zarząd.
Lp. Czas Osoba zmieniająca
1 09 stycznia 2020 10:18:37
2 09 stycznia 2020 9:33:58