Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.

Julian Tuwim

Unia Europejska
22
Kwietnia
2022

Mobilny doradca włączenia społecznego (MDWS)

Instrument Mobilny doradca włączenia społecznego (MDWS) adresowany jest do wszystkich osób:
1) z niepełnosprawnościami w sensie prawnym,
2) zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych w sensie biologicznym, ale nie posiadających formalnego orzeczenia,
3) tworzących rodziny, w których na świat przyszło lub ma przyjść dziecko z niepełnosprawnością;
MDWS przygotowuje, uzgadnia i pomaga zrealizować indywidualnie dostosowaną ścieżkę wsparcia dla:
1) osób, które doznały urazu, wypadku, choroby lub niepełnosprawności, będąc osobą aktywną zawodowo i społecznie;
2) osób niepełnosprawnych od lat, które:
- otrzymują wsparcie nieadekwatne do ich potrzeb,
- „wypadły z systemu” ze względu na okoliczności społeczne lub wiek,
3) rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub/i zagrożonymi niepełnosprawnością oraz rodzin, które spodziewają się dziecka z niepełnosprawnością.
Ważne w działaniach doradcy jest jak najszybsze dotarcie do osoby, której niepełnosprawność spowodowała (lub może spowodować) wykluczenie z życia i zaproponowanie tej osobie adekwatnego do jej potrzeb planu wsparcia. 

Mobilny doradca włączenia społecznego jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie rozpoznania potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, dodatkowo wspieranym przez ekspertów z różnych dziedzin.

Doradca dociera do osoby z niepełnosprawnością w miejscu jej zamieszkania (pobytu), dokonuje diagnozy funkcjonalnej w zakresie: zdrowotnym, społecznym, zawodowym, rodzinnym i finansowym w związku z niepełnosprawnością. Następnie wynajduje i wskazuje możliwości wsparcia w najbliższym otoczeniu beneficjenta. 

W razie potrzeby mobilny doradca może być także animatorem środowiska lokalnego na rzecz wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Ma też towarzyszyć osobie z niepełnosprawnością w realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia, podpowiadać konieczne jej modyfikacje, aby mogła wieść maksymalnie niezależne życie. 

Aby wziąć udział w testowaniu wypełnij formularz wstępny udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia, zaznaczając, że chcesz skorzystać ze wsparcia Mobilnego doradcy włączenia społecznego (link do formularza). Nasz pracownik poinformuje Cię o zakwalifikowaniu się do projektu.

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lp. Czas Osoba zmieniająca
1 22 kwietnia 2022 11:32:20