BIP

bip_logo_pomn1_gradWITAMY NA STRONIE
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
FUNDACJI „UŚMIECH DZIECKA”

Dostępne informacje:

 

 

 

STATUS PRAWNY

 

  ORGANY FUNDACJI

 

 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 MAJĄTEK

 

 


STATUS PRAWNY

Fundacja „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Wejherowie działa na podstawie:

 

 • Aktu ustanowienia fundacji z dnia 22.02.2002 r. Repertorium A-3160/2002/K
 • Statutu Fundacji z dnia 17.09.2004 r.
 • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)

 

Fundacja została wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098397.

Pełna nazwa Fundacja „Uśmiech Dziecka”
Adres siedziby Woj. Pomorskie; powiat Wejherowski; gm. M. Wejherowa; miejscowość Wejherowo; 84-200; ul. Chopina 15
Logo  802ba710716c4c00
NIP 588-20-04-467
REGON 192664490
KRS 0000098397
Status prawny Fundacja

 

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 


ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji : lek. med. Marek Kużel

Wiceprezes Fundacji : Iwona Zakrzewska

Sekretarz Zarządu : Jolanta Weinar – Opajdowska

 

Kompetencje:

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, tj. w szczególności:

 • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • Uchwalanie rocznych planów finansowych,
 • Uchwalanie regulaminów,
 • Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 • Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej i działalności gospodarczej,
 • Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
 • Sprawowanie zarz??du nad majątkiem Fundacji,
 • Podejmowanie decyzji w sprawie statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

 

 

Rada Fundacji:

Przewodniczący Rady Fundacji : Ryszard Rećko

Członek Rady : Danuta Nowakowska

Członek Rady : Józef Lorczak

Członek Rady : Irena Głąbska

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Nadzór nad działalnością Fundacji,
 • Ocena pracy Zarządu,
 • Przyjmowanie corocznych sprawozdań,
 • Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 • Zatwierdzanie zmian w statucie Fundacji,
 • Zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji dokonanej przez Zarząd.

 


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Cele Fundacji:

 1. Celem Fundacji jest tworzenie optymalnych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz finansowe i organizacyjne wspieranie różnych form rewalidacji osób niepełnosprawnych.
 2. Leczenie i organizowanie szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci oraz edukacji ich rodzin.
 3. Leczenie zaburzeń układu nerwowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wczesną diagnostykę uszkodzeń rozwojowych.
 2. Organizowanie i prowadzenie ośrodków zajmujących się wczesną stymulacją rozwoju dzieci oraz ich rehabilitacją.
 3. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów terapeutyczno-szkoleniowych.
 4. Prowadzenie różnorodnych działań mających na celu pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i dysfunkcjami różnych narządów.
 5. Wsp??łpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z osobami fizycznymi wyrażającymi zainteresowanie celami Fundacji.
 6. Założenie i prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zajmującego się rehabilitacją i leczeniem dzieci.
 7. Organizowanie zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

 


MAJĄTEK

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł / dwa tysiące złotych/, z czego 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 


Stronę redaguje:

Wiesław Tillack

biuro@realius.pl

tel: 513 011 871

Najnowsze wpisy
Sponsorzy
Facebook Icon